Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp thành phố: “Đề xuất quan điểm, mục tiêu, giải pháp nâng cao sự đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào GDP của thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”

Chiều ngày 28-02-2014, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố: “Đề xuất quan điểm, mục tiêu, giải pháp nâng cao sự đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào GDP của thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Mã số : ĐT.XH.2012.617

Cơ quan chủ trì : Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn.

Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Nguyễn Xuân Quang, Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn.

Phòng chuyên môn triển khai đề tài: Phòng Nghiên cứu Kinh tế

Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố được thành lập theo Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 16-01-2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

– Chủ tịch Hội đồng : TS. Nguyễn Văn Thành – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng;
– 11 thành viên Hội đồng khác gồm các chuyên gia của Trung ương và của Hải Phòng;

Căn cứ kết quả nghiên cứu của đề tài, ý kiến phản biện, nhận xét của các thành viên Hội đồng và các đại biểu tham dự hội nghị, giải trình của Chủ nhiệm đề tài, Hội đồng đã thảo luận và nhất trí bỏ phiếu đánh giá: Điểm trung bình đạt 84,66/100 điểm.

Bài viết liên quan :

Bình Luận