Luận cứ khoa học để phát triển kinh tế tri thức ở thành phố Hải Phòng đến năm 2020

Nội dung:

Chương 1: Một số vấn đề chung về kinh tế tri thức

Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam và thành phố Hải Phòng

Chương 3: Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tri thức ở Hải Phòng đến năm 2030

Bài viết liên quan :

Bình Luận