Một số giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2020

Trên cơ sở Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đã được đánh giá và nghiệm thu, Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hải Phòng phối hợp với Nhà xuất bản Hải Phòng biên soạn, xuất bản cuốn: Một số giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2020

Nội dung của cuốn sách gồm 3 chương:

Chương I giới thiệu với bạn đọc một số vấn đề lý luận có liên quan và kinh nghiệm của một số địa phương trong nước về phát triển ngành nghề nông thôn.

Chương II đánh giá tổng quát thực trạng phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn Hải Phòng và hiệu quả kinh tế – xã hội đạt được.

Chương III trình bày hệ thống 10 nhóm giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2020, bao gồm các nhóm giải pháp có tác động trực tiếp đến sự phát triển của ngành nghề nông thôn như: giải pháp về nguồn nguyên liệu, thị trường đầu ra cho sản phẩm; giải pháp về vốn đầu tư, kỹ thuật và công nghệ; giải pháp về đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn lao động và các giải pháp tác động gián tiếp như: cơ chế chính sách của nhà nước, hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn. Để có thể đưa ngành nghề nông thôn phát triển đúng định hướng, phát huy hiệu quả kinh tế – xã hội, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới, vai trò của Nhà nước là đặc biệt quan trọng, là bệ đỡ để ngành nghề nông thôn Hải Phòng có sự phát triển đột phá trong những năm tiếp theo.

Cuốn sách giúp bạn đọc, nhất là các nhà quản lý tìm hiểu rõ hơn về thực trạng và giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn – một trong những nội dung quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tăng tỷ trọng của các ngành công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp theo hướng văn minh, hiện đại.

Vũ Thành

Bài viết liên quan :

Bình Luận