Nghiệm thu đề tài cấp thành phố: “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2020”

Sáng ngày 10/6/2016, Sở KH&CN thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố: “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2020”. Đề tài do Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hải Phòng chủ trì thực hiện. Ths. Nguyễn Thị Lan làm chủ nhiệm cùng các nghiên cứu viên phòng Nghiên cứu Kinh tế triển khai đề tài

Theo đề tài, việc phát triển ngành nghề nông thôn nhằm tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người dân nông thôn, đáp ứng yêu cầu của việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, đáp ứng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn cũng chính là phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Đề tài đã xây dựng được khung lý thuyết về ngành nghề nông thôn, đồng thời qua kinh nghiệm của một số quốc gia và địa phương trong nước về phát triển ngành nghề nông thôn để rút ra những bài học kinh nghiệm cho Hải Phòng. Tiếp đó, đề tài đã tiến hành phân tích, đánh giá tổng thể sự phát triển ngành nghề nông thôn Hải Phòng qua các nhân tố như số lượng các loại hình tổ chức sản xuất, vốn đầu tư cho sản xuất, công nghệ, lao động và thị trường đầu vào, đầu ra cho sản phẩm; hiệu quả kinh tế – xã hội đạt được, những ưu điểm và hạn chế yếu kém cần khắc phục. Đề tài luận giải những yêu cầu đặt ra của chương trình xây dựng nông thôn mới đối với phát triển ngành nghề nông thôn Hải Phòng. Từ đó, đề xuất một số giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2020. Đó là các nhóm giải pháp có tác động trực tiếp và tác động gián tiếp đến sự phát triển của ngành nghề nông thôn.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả của đề tài, báo cáo trình bày rõ ràng, có cơ sở khoa học, thực tiễn, các nhận xét khách quan, có tính khái quát. Tuy nhiên nhóm nghiên cứu cũng cần bổ sung thêm các nhóm giải pháp, cập nhật thêm một số số liệu mới để đề tài hoàn thiện hơn trở thành tài liệu tham khảo cho các ngành chức năng trong việc phát triển ngành nghề nông thôn Hải Phòng. Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đây là đề tài khoa học được thực hiện khá nghiêm túc, có cơ sở khoa học và thực tiễn sâu sắc, là tài liệu tham khảo cho thành phố hoạch định những chính sách trong việc phát triển ngành nghề nông thôn phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng trong những năm tiếp theo.

Bài viết liên quan :

Bình Luận