Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở: “Nghiên cứu đánh giá tác động của các chính sách giảm nghèo trên địa bàn nông thôn Hải Phòng. Đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”

 

Ngày 16/12/2015, Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở: “Nghiên cứu đánh giá tác động của các chính sách giảm nghèo trên địa bàn nông thôn Hải Phòng. Đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Nhiệm vụ do đồng chí Vũ Thị Thành làm chủ nhiệm cùng các nghiên cứu viên phòng Nghiên cứu Kinh tế triển khai.

Thành phần:

 1. Hội đồng khoa học:
 2. Bà Lê Thị Tố Uyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng;
 3. Ông Đặng Trần Kiên, Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ, Phản biện 1;
 4. Ông Tạ Hữu Thanh, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Nguồn lực, Phản biện 2;
 5. Ông Nguyễn Lư Giang, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học – Ủy viên;
 6. Bà Đoàn Thị Thu, Phó Giám đốc Trung tâm KHXH&NV – Ủy viên
 7. Đơn vị chủ trì:
 8. Bà Phạm Thị Sen Quỳnh, Giám đốc Trung tâm KHXH&NV
 9. Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Trung tâm KHXH&NV
 10. Bà Đoàn Thị Thu, Phó Giám đốc Trung tâm KHXH&NV

III. Ban chủ nhiệm nhiệm vụ:

 1. CN. Vũ Thị Thành, Chủ nhiệm nhiệm vụ.
 2. CN. Hoàng Xuân Bình, Thư ký nhiệm vụ.

Xoá đói giảm nghèo bền vững là một trong những chính sách xã hội cơ bản hướng vào phát triển con người, tạo cơ hội cho người nghèo có cơ hội và điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội, phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho bản thân, gia đình. Đồng thời, góp phần tham gia vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố và đất nước.

Trên cơ sở thu thập thông tin và khảo sát thực trạng giảm nghèo địa bàn Hải Phòng thời gian qua, đề tài đã thực hiện được một số nhiệm vụ:

Hệ thống hóa các lý thuyết về nghèo đói, các tiêu chí xác định nghèo, quan niệm mới về nghèo, giảm nghèo đa chiều và kinh nghiệm của một số quốc gia, vùng lãnh thổ, một số địa phương trong nước về thực hiện giảm nghèo, trên cơ sở đó rút ra những kinh nghiệm thực tiễn cho thành phố Hải Phòng.

Đánh giá được thực trạng giảm nghèo trên địa bàn thành phố trong thời gian qua và những ưu điểm hạn chế cần khắc phục.

2 nhóm giải pháp cơ bản nhằm xóa nghèo bền vững. Đó là các nhóm giải pháp về cơ chế chính sách bao gồm những vấn đề chủ yếu như: hoạt động truyền thông giảm nghèo; nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo; dạy nghề, tạo việc làm cho người nghèo; tín dụng cho hộ nghèo; trợ giúp pháp lý cho người nghèo. Nhóm giải pháp về an sinh xã hội bao gồm các vấn đề như: hỗ trợ người nghèo tiếp cận với các dịch vụ y tế; hỗ trợ người nghèo tiếp cận với dịch vụ về giáo dục; hỗ trợ người nghèo về nhà ở; hỗ trợ người nghèo về điện sinh hoạt và về cơ sở hạ tầng.

Nhiệm vụ được Hội đồng đánh giá đạt so với yêu cầu đề ra.

Bài viết liên quan :

Bình Luận