Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao sự đóng góp của năng suất các yêu tố tổng hợp (TFP) vào GDP thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Chương 1: Một số vấn đề lý thuyết và kinh nghiệm có liên quan

Chương 2 : Thực trạng đóng góp của TFP vào GDP của Hải Phòng

Chương 3: Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao sự đóng góp của TFP vào GDP của thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Bài viết liên quan :

Bình Luận